David Lorente vs Balraj Johal

George Morgan vs Shaun Thorpe

Judith Hancock vs Sahib Johal

Peter McCabe vs Simon Toms

Peter McCabe vs Shaun Thorpe

Sahib Johal vs Simon Toms

George Morgan vs David Lorente

Judith Hancock vs Balraj Johal

Judith Hancock vs George Morgan

Peter McCabe vs David Lorente